Privaatsuspoliitika

Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu veebilehel epood.etky.ee.

1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmete vastutav töötleja on Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu (edaspidi ETKÜ), registrikood 10064515, aadress Koogimäe tee 4, Keava, Kehtna vald, Raplamaa 79005.
1.2. Privaatsustingimused kehtivad kõikide isikute (edaspidi Klient) suhtes, kes sooritavad ostu ETKÜ e-poest aadressil epood.etky.ee.
1.3. ETKÜ järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt ning kinnitab, et on võimeline isikuandmeid töötlema vastavalt õigusaktides sätestatule.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Isikuandmed, mida ETKÜ kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.
2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab Klient ETKÜ-le õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida Klient otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes ETKÜ-le jagab.
2.3. Klient vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Klient on kohustatud ETKÜ-d viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.
2.4. ETKÜ ei vastuta Kliendi poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest Kliendile või kolmandatele osapooltele.

3. Klientide isikuandmete töötlemine

3.1. ETKÜ kogub ja töötleb järgnevaid Kliendi isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress, aadress), arvelduskonto number, maksekaardi detailid.
3.2. Lisaks eeltoodule on ETKÜ-l õigus koguda Kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.
3.3. ETKÜ kogub ja töötleb Kliendi isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:

 • Klient on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid.
 • Isikuandmete esitamine on vajalik ETKÜ ja Kliendi vahel lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks.
 • Isikuandmete töötlemine on vajalik ETKÜ juriidilise kohustuse täitmiseks.
 • ETKÜ õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles Kliendi huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid.

3.4. ETKÜ töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Lepingu sõlmimine või sõlmitud lepingu täitmine.
 • Kliendisuhete haldamine ja arendamine.
 • Otseturundus.
 • Müügistatistika koostamine.
 • Veebilehe kasutamine ja täiustamine.
 • Raamatupidamise ja maksuarvestuse korraldamine.
 • Õigusnõuete menetlemine.
 • Seadusest tulenevate kohustuste täitmine.

3.5. ETKÜ-l on õigus Klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted. ETKÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.
3.6. Kliendi isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab ETKÜ meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.
3.7. ETKÜ säilitab Kliendi isikuandmeid nii kaua, kuni see on põhjendatud isikuandmete kogumise eesmärgist lähtuvalt või kuni Kliendi poolt isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmiseni või õiguslikel eesmärkidel kuni seadusest tulenevate tähtaegadeni. Kliendi isikuandmed hävitatakse mõistliku aja jooksul pärast ettenähtud tähtaega.

4. Küpsiste kasutamine

4.1. Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat. Veebilehel epood.etky.ee on kasutusel järgmised küpsised:

 • seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada veebilehe kasutamist.
 • püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid veebilehel.

4.2. Veebilehe külastaja võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kasutajatel kättesaadavad.
4.3. Kasutusstatistika kogumiseks kasutab ETKÜ veebileht Google Analytics teenust kogudes andmeid külastatud alalehtede, külastusaja, külastuste arvu, kasutatavate seadmete, sisenemiskanalite ja muu statistika kohta.

5. Kliendi õigused

5.1. Kliendil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.
5.2. Kliendil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.
5.3. Kliendil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.
5.4. Kui ETKÜ töötleb Kliendi isikuandmeid Kliendi nõusoleku alusel, siis on Kliendil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.
5.5. Isikuandmete töötlemisega seotud taotlused esitatakse elektrooniliselt e-posti aadressile info@etky.ee. ETKÜ-l on õigus Kliendi taotlusele vastata ühe kuu jooksul alates taotluse saamisest.
5.6. ETKÜ-l on õigus keelduda Kliendi isikuandmetega tutvumise soovist, kui see võib:

 • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi.
 • kahjustada riiklikku julgeolekut.
 • takistada või kahjustada süüteo tõkestamist, avastamist, menetlemist või karistuste täideviimist.

5.7. Kliendil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (aadress Tatari 39, Tallinn 10134, e-posti aadress info@aki.ee).

6. Lõppsätted

6.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.
6.2. ETKÜ-l on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades Kliente muudatustest kodulehe epood.etky.ee kaudu.